Privacy Policy

Deze website is ontwikkeld door L’Offis, hierna ‘L’Offis’ genoemd, die tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website. L’Offis is een naamloze vennootschap van publiek recht, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vroiw-Waver, Schrans 5. Het algemeen telefoonnummer is +32(0)15 49 03 15, e-mail: info@loffis.be

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over L’Offis.
Alhoewel L’Offis zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert L’Offis niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert L’Offis een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.
Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.
Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.
L’Offis kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Virussen en misdrijven

L’Offis onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

 

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. L’Offis heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat L’Offis instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen L’Offis en de exploitanten van deze websites.

 

Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. L’Offis kan, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website.
Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan L’Offis in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als bpost of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op i van toepassing is. Indien u niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

 

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van L’Offis of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van L’Offis.

 

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, L’Offis, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

 

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Mechelse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.